Das Backhaus in der Untergasse


OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Uus Bagghäusi

Ean de Zeid, wann uus Bagghäusi wirrer gemoacht woan eas, oofangs vo de zwaa dausiger John, wonn väile vo de Vereins Medglirrrer aus de Onnergasse, oawwer annern hu aach fesd medgeholfe. Koa wonner uus Bagghäusi stid joa doach aach ean de Onnergasse, weils des Bagghaus vo de Heannergasse, Onnergasse ean em Dail vo de Sechshäusergasse woar. Es laid oo de Bach, de Horloff, weil mer doach aach wasser feern owe brauchd, wann e noach zou hais woar nooch em Bruud bagge fer die Gadoffenkuche ean de Blaz eanseschisse. Aach die Maddekuche ean Riwwinkuche brauchde nid so väil hetz. Wann däi gebagge woan ean ihr Duft lääg ean de ganz Gäjend ems Bagghäusi erem, woas wean mer doo so gean oo däi zoaggerige Riwwin gegange. Mir wonn joa ean de dreissiger John doach aach noach Buwwe.

Des aald Häusi woar med de Zeid oag oabgengig woan als mirsch vo de Stadt krooche. Es woar joa wirklich so maroore, deass eas e Schannd woar ean enenn raan konnd. No joa med fast 200 John off dem Bockel ean weil biise Buwwe de Owe eraus geklobbt harre, ean als Oabstellraum vo de Gemoa hat sich des Häusi oawwer doach noach ganz goud gehaan. Mer soag wenistens noach deas es e Häusi soi solld. Me hus joa aach med väil Moi ean Ärwet wirrer hi grid. Nur de Owe den en Buwwestraich kabut gemoacht ha, hu mer nid wirrer eneangebaud. Mir wonn joa aach koa bruud mi dren bagge. Uus goud Gonderskircher Bauenbruud kann noach ean de zwaa annen Bagghäuser gebagge wean. Mir harre doach drei Bagghäuser oas fersch Ower-; oas fersch Iwwer-; ean uuses fersch Ennerdoarf oom Stääg ean sperer oo de Horloffbregge. Ean däi zwaa annen soi noach ean taggt, ean deat kann mer immer bagge.

So en romantische Bagghausrohme soll joa aach eabbes besonnesch wean! E Begegnungsstädde fer Jung ean Aald. Eas doas nit en goure Gedangge? Dann wu froier uus Bruud gebagge ean vo de Weibsleud die letzde Noochrichde ean Geschwätz aus em Doarf braid gedabbelt woan es, do bidd sich doach so eabbes fer die heudig Zeit aach oo. Es gebd doach so eabbes vo Nochrichdeweiwwermidleng naud mi em Doarf. Ean doas muss doach soi. Froier geng wenigsdens de Oddsdiener mit de Scheann durchs Derfche ean moochd bekoad, woas die Owrigkeid vo uus wolld. Wäi woar doas so romantisch, wann die Schean eteend, die Feasder off genge ean die neuschieriche Gesichder emol fresch Loffd schnabbde.

Wesst ihr aach owas Leasenge, Lesungen, soi? Ganz oafach: Froier do krooche die kloane en aach gruusse Keann vo de Oma, dem Opa wann e noach gucke konnt, aus Bicher vergelease, haud mache doas die Aale fer die Aale. Däi lease hald nit de Keann mi ver, oawwer de Aale, als kennde däi nit sealbst lease eann wonn doach haud all so gescheid soi. Oawwer däi do verlease, däi wonn dodemed ihr ajene Geschichte ean Bichilchen oo de Mann brenge ean verkaafe ean dodemed Geald verdien. Aus de Biwin lease se joa nid fer. Do eas joa haud aach koa Geschäft mi med se mache. Ean weil doas so eas, wead joa außer ean de Kirche aus de Biwin naut mi vergelease. Däi kaafe joa aach die wengste.

Ean noach eabbes annersch won mir med uusem Bagghäusi aach noach. Doo wuu fer verzeh Doag, drei Woche die Familje med Bruud vergesoargt woan eas do kamer doach ajentlich aach fer zwaa fer de Säje vo de Beherde oawer de Kirche soarje, deas es med den e Leawe lang richdig goud lääfd. Wann mer schinn fer drei Woche des lebensnutwennig Bruud dead bagge konnt, woarem sollt mer dead nit aach junk Läib fer e bessi lenger, vielleicht segoar fer des gans Leawe sesomme schwaise konn. So eabbes hu mir aach ver. Ean die erscht Bräu em Bagghaus soll em Maig soi, doas es doach schu mol ebbes naues. So deed sich uus Bagghäusi vo er kozzfristig Versorjengsoostaalt fer a klaa Familje en e Institut vo leawelange Efolgsaussichte iwwer Generazione verwandeln. Doas eas doach schuu eabbes, nid!

-Dr. G. Heinrich Melchior-